Đào tạo

Thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ và huấn luyện bảo vệ, Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 52/2008/NĐ-CP thì chỉ những Công ty dịch vụ bảo vệ được Bộ Công an xác nhận đủ điều kiện kinh doanh bảo vệ và biên soạn giáo trình huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp được Bộ Công an thẩm định mới được tự huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp để sử dụng.

Nhân viên Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

Nhân viên Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

Nhân viên Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

Nhân viên Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

Nhân viên Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

Lãnh đạo ngành công an tham gia chỉ đạo tập huấn

G